Deklaracja Trzeciej Pozycji

Trzecia Pozycja jest duchowo umotywowanym światopoglądem, który odrzuca polityczną mądrość przyjętą we współczesnym świecie, w którym wszystkie narody i kultury skazane są na dokonywanie wyboru pomiędzy lewicą a prawicą, komunizmem a kapitalizmem. Opierając się na głębokiej znajomości natury ludzkiej i jej zainteresowaniach, Trzecia Pozycja nie poszukuje niezdolnego do życia centralizmu, ale sposobu myślenia i działania, który naprawdę bierze górę nad emocjami współczesnego świata. Trzecie Pozycja jest politycznym credo XXI wieku.

1. PRYMAT DUCHA

Jest integralną częścią naszej politycznej tradycji, że człowiek w sposób oczywisty złożony jest z Ducha i Materii, i że pierwszeństwo ma Duch. Bez szerzonej przez jednostkę duchowej rewolucji – metody oczyszczenia i doskonalenia się przez całe życie – nasi bojownicy nie będą różnili się w sposób znaczący od degeneratów, którzy przyczynili się do rozrostu potworności gnębiących ten świat i którzy działali na podstawie czysto materialistycznej koncepcji życia i historii.

Trzecia Pozycja wierzy, że ogólnoświatowa Rewolucja Narodowa może zostać zakończona tylko poprzez ukształtowanie Nowego Człowieka, który będzie praktykował to, co głosi. Nowy Człowiek musi ucieleśniać nasz ideał w ten sposób, że będzie działał samodzielnie – jako najwyższa forma propagandy Trzeciej Pozycji – we wspólnocie, w której żyje i pracuje.

2. PORZĄDEK MORALNY

Ponieważ źródłem degeneracji współczesnego świata jest niemoralność, naturalną rzeczą jest, iż odnowiony świat może zostać zbudowany jedynie na bazie moralnego porządku. Trzecia Pozycja wierzy, że jest rzeczą konieczną, aby ludzie zrozumieli, iż na świecie istnieje dobro i zło, prawda i fałsz, a nie szereg subiektywnych wyborów, jak twierdzą materialiści. Rodzina jest podstawą i centrum społeczeństwa, jej siła i jedność są źródłem szczęścia narodu. Trzecia Pozycja opowiada się przeciwko ograniczaniu liczby narodzin narzucanemu przez MFW, UNESCO i inne instytucje Zjednoczonego Świata oraz przeciwko tzw. kontroli urodzin w ogóle ; Trzecia Pozycja stwierdza także, że jedyną „uprzywilejowaną klasą” w naszym świecie będą dzieci.

Trzecia Pozycja zapewnia, że zarówno aborcja, jak i homoseksualizm są złem absolutnym, ponieważ sprzeciwiają się prawdzie obiektywnej i prawu boskiemu oraz negują dawanie życia – ideały Trzeciej Pozycji.

Trzecia Pozycja dodaje, że w celu wprowadzenia Porządku Moralnego koniecznym jest, aby obecne i przyszłe pokolenia nie były nauczane jedynie „czystej” wiedzy książkowej, lecz również poświęcania się i duchowego doskonalenia, co pozwoli ukształtować prawego i szlachetnego człowieka. W ten sposób postawimy ludzi jakościowo wyżej od barbarzyńskich hord, wypaczonych przez współczesną „edukację”.

3. OPOZYCJA WOBEC MATERIALIZMU

Rewolucja francuska z 1789 roku była zasadniczym wydarzeniem, które wyniosło filozoficzny materializm na scenę świata. W ciągu następnych dwóch stuleci siła zorganizowanego materializmu wzrosła w różnych swoich formach do takiego punktu, że zagraża pogrążeniem w bagnie całego świata.

Materializm, wiara oparta na zaprzeczaniu istnienia Ducha, przybrał miliony form. Możemy wyliczyć te, które w naszych czasach poczyniły najwięcej szkód: wolnomularstwo, liberalizm, nihilizm, kapitalizm, imperializm, anarchizm, socjalizm i marksizm. Każde z tych wierzeń – materialistycznych w swych postawach – jest filozoficznie złe i zostało zdyskredytowane w praktyce. Trzecia Pozycja potępia je wszystkie w sposób bezlitosny i potwierdza, że opozycja wobec wszelkich form materializmu łączy się z filozofią i ideologią Trzeciej Pozycji.

4. SYJONIZM I NARÓD PALESTYŃSKI

W czasie krótszym, aniżeli stulecie, stary syjonizm osiągnął bardzo widoczne wpływy. Nie dość, że zagarnął Palestynę i ustanowił w niej swój reżim, to jeszcze rozbudował na całym świecie potężne ośrodki władzy w sferze politycznej, ekonomicznej oraz w środkach masowego przekazu. Trzecia Pozycja przeciwstawia się zdecydowanie ruchowi syjonistycznemu, ponieważ w swoim działaniu – w sposób rażący i straszliwy – pogwałcił on prawa narodu palestyńskiego; jednocześnie jego potęga w innych krajach kłóci się w sposób zasadniczy z prawem narodów do samostanowienia.

Trzecia Pozycja jest przeciwna politycznemu, ekonomicznemu i terytorialnemu imperializmowi syjonizmu. Potwierdza prawo każdego narodu do życia, bez – pośredniej lub bezpośredniej – ingerencji syjonizmu. Stwierdza również, że naród palestyński musi mieć pełne poparcie w swych wysiłkach dla odzyskania w całości utraconego kraju.

5. IDEAŁ RZĄDÓW POWSZECHNYCH

Trzecia Pozycja głęboko wierzy, że harmonia i pokój wewnątrz narodów i pomiędzy nimi mogą zostać osiągnięte jedynie wtedy, gdy każda z nich wytworzy jedność, która przeciwstawi się egoistycznym interesom. Zbyt długo los narodów był igraszką w rękach niereprezentatywnych partii, klik i tyranów, nie zaś przedmiotem troski narodu czy kultury o swą materialną i duchową jedność.

Trzecia Pozycja uważa, że ta jedność może zostać osiągnięta jedynie przez całościowy program decentralizacji w sferze politycznej. Tę decentralizację nazywamy rządami powszechnymi. Jest to system samorządu, który zaczyna się w najniższej społecznej komórce i rozciąga się – poprzez organiczne powiązane struktury – na cały naród. Jest to bezpośrednie uczestnictwo wszystkich ludzi w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, regionalnym i narodowym; procesie, którego prawomocność bierze się z faktu, iż życzenia ludzi wyrażane są i wcielane w czyn poprzez właściwie wyznaczonych przedstawicieli. Jednakże prawo samorządu nie istnieje abstrakcyjnie – rezultatem byłaby jaskrawa zasada większościowa, gdzie fantazję błędnie brano by za prawdę.

O ile zasada rządów powszechnych jest w każdym narodzie i cywilizacji inna, to jej zasadniczy motyw pozostaje taki sam. Stanowi on jasno, że samorząd oznacza, iż ludzie muszą działać – jeśli ich decyzje mają być prawomocne – zgodnie z Prawdą Obiektywną.

Trzecia Pozycja twierdzi, że wszystkie zdrowe społeczności istnieją w oparciu o uznanie Prawdy Obiektywnej i Prawa Bożego, a nie o ludzkie postanowienia, wywodzące się z egoistycznych interesów, czy relatywistycznych filozofii.

6. RÓŻNICE RASOWE I KULTUROWE

To, że rodzaj ludzki składa się z mozaiki ras i kultur jest istotą wspólnego instynktu. I choć jest to niewiarygodne, to są tacy, którzy chcieliby zniszczyć to bogactwo ras ludzkich dlatego tylko, aby zastąpić je pozbawionym korzeni i tożsamości konformizmem, gdzie pojęcia rasy, narodu i kultury będą bez znaczenia. Innymi słowy, taka wielorasowość próbuje zniszczyć żywy grunt, w którym zakorzenione są wszystkie narody i gdzie zawarty jest ich byt i tożsamość. Trzecia Pozycja stwierdza, że zdecydowanie odrzuca wszelkie zamiary wprowadzenia tego nieludzkiego konformizmu. Odrzuca również wszelkie próby rasowego i kulturowego ludobójstwa niezależnie od tego, czy jest popełniane za pomocą rewolweru, czy odbiornika telewizyjnego. Trzecia Pozycja stwierdza, że prawdziwa miłość własnej rasy musi być zrównoważona przez szacunek dla tych, którzy choć różnią się od nas, to jednak w miłości do swej rasy są tacy sami.

Trzecia Pozycja popiera koncepcję rasowego separatyzmu, dzięki któremu różniące się grupy rasowe współpracują ze sobą dla wzajemnego dobra, szanując się wzajemnie. Osiedlenie ras w krajach ich pochodzenia jest pierwszym krokiem do pokojowego świata.

7. ZACHOWANIE OTOCZENIA

Każdy człowiek, niezależnie od tego, gdzie mieszka, pragnie żyć w pięknym i zdrowym otoczeniu . Dla członków Trzeciej Pozycji wynika stąd, iż muszą oni uświadomić, że obowiązek zachowania piękna i równowagi naszego otoczenia ciąży na wszystkich narodach. Nie wymaga to tworzenia globalnych organów policyjnych, jak to wykrzykują maniacy New Age, ale rzeczywistego porozumienia się narodów, co do ich potrzeb.

Flora, fauna i wszelkie szlaki wodne świata są ze sobą powiązane w sposób dynamiczny i kompleksowy, co pozwala istnieć rodzajowi ludzkiemu. Zaś te wzajemne stosunki mają kluczowe znaczenie dla wszystkich narodów i kultur. Trzecia Pozycja będzie działać na rzecz ograniczenia wyniszczania naszego wspólnego domu przez zachłanność kapitalistycznych korporacji, manię uprzemysławiania marksistów, chciwość międzynarodowych banków i przez zagrażających wolności adwokatów Zjednoczonego Świata. Człowiek posiada oczywiście prymat nad naturą, ale musi ją traktować jako podarunek, który ma zostać przekazany przyszłym pokoleniom.

Trzecia Pozycja przyjmuje, że w zdrowym społecznym porządku istnieje równowaga pomiędzy ruralizmem a urbanizmem. Pierwszy jest oczywiście – z punktu widzenia jednostki i otoczenia – dużo zdrowszy, choć życie wiejskie może być uzupełnione przez właściwy urbanizm, bazujący na siołach, wioskach i miastach – ośrodkach handlu i centrach niezanieczyszczającej, wysokiej technologii przemysłu, badań i studiów. Ta równowaga pomiędzy ruralizmem a urbanizmem znajduje się w centrum światopoglądu Trzeciej Pozycji.

8. ZAGROŻENIE ZE STRONY BANKÓW

Nikt racjonalnie myślący nie zaprzeczy, że pieniądze i zamiłowanie do nich dominują we współczesnym świecie. Egzystencja jednostek, rodzin, wspólnot, regionów, narodów i kultur jest nieprzerwanie determinowana przez ich „ekonomiczną zdolność do życia”. Innymi słowy: pieniądz – który początkowo był tylko przydatnym środkiem, służącym ułatwieniu życia – stał się pierwszym determinantem życia i społeczeństwa. To nadużycie natury na taką skalę doprowadziło do niezliczonych potworności, wojen, głodu, zanieczyszczeń, ludobójstw oraz niszczącego duszę konsumpcjonizmu.

Trzecia Pozycja stwierdza, że pieniądz nie jest niczym więcej, jak służącym człowieka i społeczeństwa i musi zostać zmuszony do działania na rzecz wspólnego dobra wewnątrz narodów i pomiędzy nimi. Trzecia Pozycja będzie prowadzić żywą kampanię przeciwko lichwiarskiemu systemowi bankowemu, aby zaprowadzić porządek w miejscu chaosu. Trzecia Pozycja uważa, że międzynarodowa finansjera, to jedno z największych nieszczęść świata współczesnego i że jest ona wroga wobec Trzeciej Pozycji.

9. TRZECIA POZYCJA WOBEC KWESTII WŁASNOŚCI

Trzecia Pozycja stwierdza, że istnieje model własności w przemyśle, rolnictwie i handlu, który wychodzi poza nieludzkie skoncentrowanie kapitału, występujące zarówno w komunizmie, jak i kapitalizmie. Model ten nie tylko góruje nad innymi, ale jest w sposób doskonały naturalny. Występuje w nim decentralizacja, która prowadzi do obfitości wspólnot wytwórczych i usługowych, małych firm, warsztatów, cechów rzemieślniczych, zakładów i gospodarstw rodzinnych.

Alternatywa ta jest znana jako dystrybucjonizm lub korporacjonizm. Jest to model własności, który promuje indywidualną inicjatywę i kreatywność, czyniąc to w ramach działania dla wspólnego dobra. Jest naturalną koniunkcją indywidualnej własności i sprawiedliwości społecznej. Trzecia Pozycja stwierdza, że niezależnie od nazw lub formy tej alternatywy, jaką może ona przybrać w różnych częściach świata, duch decentralizacji na poziomie człowieka stanowi główny punkt zasad Trzeciej Pozycji.

10. REWOLUCJA NARODOWA NA ŚWIECIE

Ponieważ Trzecia Pozycja pragnie budowy Nowego Świata, to uznaje, że wszystkie narody i kultury, które popierają podstawowe zasady Trzeciej Pozycji, muszą działać i pracować wspólnie, w oparciu o wzajemne zaufanie. Zwycięstwo narodowej rewolucji w jednej części świata, jest zwycięstwem wszystkich zwolenników Trzeciej Pozycji. Wynika z tego, że każdy afiliowany członek musi być przygotowany do dania moralnego, finansowego lub technicznego wsparcia, jeśli tylko gdzieś tworzy się sytuacja rewolucyjna. Parafianizm – w wieku, gdy ideologia Zjednoczonego Świata dąży do totalnego zwycięstwa – może jedynie zanegować wszystko, w co wierzymy i jest energicznie przez Trzecią Pozycję odrzucany.

Współtwórcą Deklaracji jest prezes NOP Adam Gmurczyk.
Przedstawicielem Trzeciej Pozycji w Polsce jest Narodowe Odrodzenie Polski
.

Dodaj do:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks
  • Tumblr