Zasady programowe

Kiedy w roku 1989 zakończył się pewien etap najnowszych dziejów Polski zwany potocznie „realnym socjalizmem”, ponad pięćdziesiąt lat zmagań o prawo do normalnego i godnego życia zdawało się być uwieńczone sukcesem. Jednak rzekomy przełom okazał się mirażem. Porozumienie zawarte pomiędzy aparatem partii komunistycznej i tą częścią opozycji, która wywodziła się z jej własnych szeregów, zaowocowało zaledwie poszerzeniem bazy rządzącej mafii politycznej. Dokonano misternej zmiany szyldów: zniknęła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, na jej zaś miejsce powołano ugrupowania „lewicy” i „prawicy”, tworzące wspólnie wąską i zamkniętą kastę polityczną. Istota systemu pozostała jednak ta sama – zachowano ścisły i nienaruszalny rozdział wielomilionowej „masy” od wyzyskującej ją wąskiej „elity” władzy.

Narodowe Odrodzenie Polski jest nową jakością polityczną, formą obywatelskiego oporu wobec niewolącego Polaków zbiurokratyzowanego państwa demoliberalnego.

Narodowe Odrodzenie Polski jest porozumieniem ludzi i środowisk od lat zdecydowanie walczących o przywrócenie godności zwykłemu człowiekowi, pełną realizację jego praw naturalnych, rozwój wspólnoty narodowej we wszystkich jej przejawach i niezależności Państwa Polskiego na arenie międzynarodowej. Narodowe Odrodzenie Polski nie działa na rzecz naprawy istniejącego ustroju, gdyż nie da się uratować rudery, trzymającej się w całości jedynie dzięki żelaznym obręczom ekonomicznego ucisku i policyjno-politycznych represji.

Narodowe Odrodzenie Polski wyznaczyło sobie za główny cel budowę Nowego Państwa – kraju, którego gospodarzem są jego mieszkańcy, a nie skorumpowana, pozbawiona wszelkiej kontroli kasta polityczna. Narodowe Odrodzenie Polski pragnie budowy ładu narodowo-państwowego opartego na gruncie cywilizacji łacińskiej, którego zasadniczymi elementami są:

- decentralizacja w sferze społeczno-politycznej i gospodarczej, promująca wspólnoty lokalne i zawodowe, jako istotny element rządów w Państwie;

- zrównanie kapitału z pracą oraz na tej bazie upowszechnienie własności prywatnej, a więc w konsekwencji zasadnicze ograniczenie koncentracji własności w rękach Państwa i kapitału anonimowego;

- niezależne od zewnętrznych ośrodków decyzyjnych Państwo, gwarantujące wolności narodowe w stosunkach wewnętrznych i reprezentujące interesy swych obywateli na arenie międzynarodowej.

Narodowe Odrodzenie Polski ma świadomość, że budowa Nowego Państwa nie zostanie przeprowadzona jednorazowym zrywem. Osiągnięcie celu ostatecznego poprzedzone być musi przygotowaniem gruntu politycznego do zamierzonych zmian

Narodowe Odrodzenie Polski wytycza sobie w tym pierwszym etapie działania następujące cele:

1) ograniczenie władzy kasty biurokratyczno-politycznej poprzez: wprowadzenie odpowiedzialności karnej członków władz ustawodawczych i wykonawczych za podejmowane decyzje, a także zmniejszenie ilości członków Zgromadzenia Narodowego; zmniejszenie o minimum 50 procent biurokracji rządowej i samorządowej; ograniczenie do rozsądnych rozmiarów przekraczających zdrowy rozsądek apanaży wypłacanych według stawek ustalanych w sposób dowolny przez samych przedstawicieli struktur władzy;

2) uporządkowanie stosunków własnościowych, przede wszystkim poprzez wprowadzenie w kraju zasad powszechnego uwłaszczenia oraz przeprowadzenie reprywatyzacji zagrabionego i wyprzedanego ponadnarodowym molochom gospodarczym majątku narodowego; ważnym elementem jest zabezpieczenie własności prywatnej ziemi i zablokowanie procesów t.zw. pegeeryzacji, polegających na niszczeniu drobnych i średnich gospodarstw rolnych, zastępowanych „fabrykami” rolniczymi;

3) uporządkowanie systemu podatkowego: bezzasadnie wysokie podatki od dochodów, podatki pośrednie (VAT i akcyzy na część towarów), jako konserwujące biedę Polaków i uniemożliwiające rozwój ich aktywności ekonomicznej, muszą zostać zlikwidowane – wpływy z tytułu podatków przeznaczone są dzisiaj w dużej części na obsługę biurokracji państwowej i nie istnieje żadna logiczna przyczyna ich utrzymywania w obecnej postaci; konieczne jest również zniesienie podatku dochodowego od rent, emerytur i spadków;

4) wprowadzenie ścisłej kontroli banków dla zapewnienia niskiego oprocentowania kredytów, a także dla ich powszechnej dostępności;

5) zaprzestanie tak zwanych spłat zadłużenia zagranicznego: pożyczki zaciągnięte przez władze komunistyczne w epoce PRL, dawno zresztą już spłacone w formie odsetek, nie mogą w żaden sposób obciążać obywateli Państwa Polskiego – jest to niezgodne zarówno z prawem międzynarodowym, jak i moralnym; dotyczy to także spłaty pożyczek zaciąganych w ostatnich latach na własne potrzeby przez reżimy demoliberalne;

6) uporządkowanie spraw bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa państwa: zwiększenie nakładów na służby policyjne, przywrócenie kary śmierci dla najcięższych zbrodni (morderstwa, gwałty, handel narkotykami, udział w przestępczości zorganizowanej, działanie na rzecz likwidacji Państwa Polskiego) i wysokich wyroków za przestępstwa przeciwko porządkowi społecznemu (korupcja);

7) wprowadzenie zakazu działania grup, organizacji, partii, ośrodków informacji i propagandy uprawiających polityczną prostytucję na rzecz obcych państw i istniejących poza Krajem struktur władzy – w pierwszym rzędzie dotyczy to tych, którzy prowadzą akcję na rzecz likwidacji Państwa Polskiego i wchłonięcia go przez Unię Europejską;

8) usunięcie z terenu Państwa Polskiego obcych jednostek wojskowych – pozostając poza polską kontrolą stanowią one zarówno zagrożenie wewnętrzne (możliwość siłowego narzucania Polsce obcych interesów), jak zewnętrzne (możliwość organizowania prowokacji przeciwko innym państwom z terenów polskich);

9) rozpoczęcie budowy armii zawodowej, opartej na wyspecjalizowanych jednostkach bojowych oraz rozszerzenie szkoleń z zakresu obronności na szerokie rzesze obywateli;

10) natychmiastowe zerwanie wszelkich działań „integracyjnych” z Unią Europejską, prowadzących do likwidacji Państwa Polskiego – nasz kraj może i powinien wiązać się układami polityczno-gospodarczymi z innymi strukturami zewnętrznymi, ale tylko i wyłącznie na warunkach partnerskich oraz zgodnie z naszymi interesami; niedopuszczalne jest natomiast, by ceną jakichkolwiek układów międzypaństwowych była utrata niezależności Polski jako państwa.

Narodowe Odrodzenie Polski podejmuje się działań trudnych, ale niezbędnych dla budowy prawdziwego Państwa Polskiego – kraju ludzi wolnych. Przystępujemy do pracy w głębokim przekonaniu, że wyśmiewany przez rządzące kliki „szary człowiek” jest w stanie sięgnąć po to, co mu się zgodnie z prawem naturalnym należy.

Dodaj do:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks
  • Tumblr