Wytyczne

1. Naszym naczelnym zadaniem politycznym jest utrzymanie niepodległego bytu naszej Ojczyzny. Naród, by mógł bez przeszkód wzmacniać się i rozwijać musi bowiem istnieć w ramach stworzonego przez siebie państwa, którego jest jedynym suwerenem.

2. Dążymy do odbudowy podstawowych wartości naszej kultury i cywilizacji; praw i zasad moralnych, godności, honoru, prawdy; zwiększenia odpowiedzialności i wolności Polaków, ich bezpieczeństwa osobistego i wpływu na władzę. Konieczne do tego będzie ograniczenie obszaru działania struktury państwa do właściwych rozmiarów, przy jednoczesnym wzmocnieniu władzy. Jak największe uprawnienia państwa powinny być przekazane lokalnym samorządom, tak, aby każdy Polak miał rzeczywisty wpływ na swoje życie. Własność prywatna i swoboda jej rozporządzaniem musi być chroniona przez prawo.

3. Duchowego odrodzenia i materialnego rozwoju Polski nie osiągniemy bez kreacji Nowego Człowieka – świadomego swych obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu, twórczego, dynamicznego, dostojnego, rozwijającego nieustannie i wszechstronnie swą osobowość. Dlatego naszym podstawowym zadaniem jest praca wychowawcza, przekazywanie młodym pokoleniom miłości Ojczyzny i wskazywanie dróg do budowy Jej potęgi.

4. Praca, będąc źródłem dobrobytu Narodu, również powinna być czynnikiem rozwoju duchowego człowieka. Dążymy do stworzenia takich warunków pracy, które nie będą prowadzić – jak dzieje się to obecnie – do jej moralnej i społecznej degradacji, lecz które przyczynią się do tego, by stała się ona elementem pełnego rozwoju osobowości. Narzędziem do osiągnięcia takiego stanu będzie nowe planowanie przestrzenne, rezygnacja z nadmiernej urbanizacji oraz jak najszersze upowszechnienie własności, które zaowocuje duchowym związaniem człowieka z jego warsztatem pracy.

5. Zasadniczym warunkiem odrodzenia i wielkości Narodu jest reforma systemu edukacji, który miast rozwijać osobowość, tłamsi ją i paraliżuje zdolności twórcze człowieka. Dążymy do zbudowania takiego modelu oświaty, który będzie służył wydobywaniu i rozwijaniu szczególnych uzdolnień na jak najwcześniejszym etapie nauki. Edukacja musi obejmować osoby pracujące zawodowo – poprzez system ustawicznego kształcenia. Wierzymy, że podniesienie poziomu i upowszechnienie oświaty przyczyni się do rozwoju narodowej gospodarki.

6. Filarem siły Narodu jest zdrowa i silna rodzina. Dążymy do zapewnienia jej warunków trwałości i niezależności, poprzez zmniejszenie ciężarów podatkowych oraz przywrócenia tradycyjnych wartości moralnych. Zwalczamy wszelkie patologie i dewiacje społeczne. Angażujemy się w upowszechnianie kultury fizycznej, która przyczynia się do prawidłowego rozwoju młodych pokoleń.

7. Środowisko naturalne, przyroda ojczysta, to część naszego narodowego dziedzictwa. Mamy obowiązek przekazania go w nienaruszonym stanie następnym pokoleniom. Dlatego dążymy do zmiany stosunku człowieka do przyrody, do ustalenia harmonii pomiędzy rozwojem technicznym a naturalnymi ekosystemami, zapewnienia czystości ojczystego środowiska przyrodniczego, jako podstawy zdrowia Narodu.

Dodaj do:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks
  • Tumblr