Start » Na szlaku idei » Odrodzenie Europy. Koncepcja Trzeciej Pozycji

Odrodzenie Europy. Koncepcja Trzeciej Pozycji

Koncepcje idei Trzeciej Pozycji, reprezentowanej przez Narodowe Odrodzenie Polski, na spotkaniu działaczy organizacji narodowych i patriotycznych zorganizowanym w Czańcu (woj. śląskie), przedstawiła w imieniu NOP p. Klaudia Grzesica-Wolczyńska

zd

Centralne założenia III Pozycji

Nacjonalizm chrześcijańsko – rewolucyjny stanowiący podstawę wizji funkcjonowania mikrostruktur np.( grupa pierwotna czyli rodzina) oraz makrostruktur (np. państwo) oraz ich wzajemnych relacji, powiązań i metod działania. Jako koncepcja spirytualistyczna, TP swoje założenia buduje na tradycyjnym, przedsoborowym katolicyzmie, będącym fundamentem aksjologicznym, z którego wypływa konkretna warstwa ideologiczna III Pozycji. Mamy zatem do czynienia z dokładnie zdefiniowanym stanowiskiem polityczno-gospodarczym oraz etycznym, przedstawiającym wzajemne zasady funkcjonowania państwa oraz jednostki na poziomie wielości jego struktur.

Narodowe Odrodzenie Polski, będąc organizacją polityczną o długoletnim rodowodzie (od 1981 r. ), wdraża w życie społeczne koncepcję programową, realizując zasadniczą i przewodnią myśl, jaką jest odrodzenie europejskich państw narodowych. Trzecia Pozycja stanowi kreatywne i dobrze zdefiniowanie narzędzie konieczne do realizacji zadania, jakim jest rewolucyjne przedsięwzięcie budzenia Europy. Narodowe Odrodzenie Polski, w samej swej genezie, ma wpisany sprzeciw ideowy wobec zagrożeń dotykających stary kontynent oraz wieloletnie doświadczenie w publicznym wskazywaniu, określaniu wprost, czym owe zagrożenia są wraz z ich źródłem, praprzyczyną.

Narodowe Odrodzenie Polski widzi: po pierwsze, przyczyny objawów zagrożeń a po drugie skutki rozwijającego się europejskiego wielkiego powojennego kryzysu, który nastąpił w nowym stuleciu XXI. W stosunku do przyczyn przyjmuje postawę bezkompromisowej walki, natomiast wobec objawów zachowuje postawę pomocową, służebną. Demaskowaną przyczyną jest rozwinięty antyludzki system,występujący pod postać ideologiczną kapitalizmu lub socjalizmu. Obydwa te systemy w swych działaniach zmierzają do destrukcyjnego funkcjonowania państwa oraz wynaturzenia żyjącego w nim obywatela. System komunistyczny zakładając dyktaturę proletariatu zmierzał do uformowania obywatela spolegliwego wobec doktryny komunistycznej,stosując represyjne środki przymusu wobec opozycjonistów. System kapitalistyczny zakłada totalitaryzm egzystencjalny w zakresie liberalizmu zarówno w sferze obyczajowej, jak i gospodarczo-politycznej. Obydwa system łączy represjonizm wobec obywatela, imperializm, globalizm, militaryzm sprzeczny z interesem poszczególnych narodów a podporządkowany wybranym dominującym państwom-hegemonom: Izrael, USA lub centralistycznemu blokowi quasi państw, jakim jest Unia Europejska.

W ten antyspołeczny system, Trzecia Pozycja wpisuje się jako środek zaradczy, jako technika obejmująca i zawierająca dokładne wskazówki oraz metody prowadzące do uzdrowienia i odrodzenia Europy, niszczonej przez czynniki wewnętrznie i zewnętrzne. Mamy zatem drogowskaz dokąd prawidłowo zmierzać i jak zmierzać. Rysuje się w koncepcji Narodowego Odrodzenia Polski wyraźnie bezpieczne, skuteczne oraz prospołeczne wyjście będące nowatorskim stanowiskiem rozwoju państw i żyjących w nich narodów. Mamy zatem w pełni niezależną koncepcję przełamującą dychotomię w zakresie ujęcia doktryn państwowych wyodrębniających podziały przestrzeni politycznej na lewicę i prawicę. Stanowi ją doktryna Trzeciej Pozycji wraz z dystrybutorem oraz krzewicielem w życiu państwowym czyli formacją polityczną Narodowym Odrodzeniem Polski.

Narodowe Odrodzenie Polski wskazuje na materialne i niematerialne (czyli o wymiarze duchowym) zagrożenia bytu narodowego.

Zagrożenia wskazywane przez NOP: antychrześcijaństwo, egalitaryzm, neopogaństwo, hedonizm, konsumpcjonizm, socjalizm, liberalizm, demokracja, kosmopolityzm, tolerancja, Homo economicus, syjonizm – oraz inne pochodne pojęcia, wypływające z tzw. “dorobku oświeceniowego” oraz jego kontynuatora, pozytywizmu.

Szczególnie priorytetową rangę pod względem stopnia istotności zagrożeń wewnętrznych, Trzecia Pozycja nadaje ukazywaniu zagrożeń duchowych prowadzących do rozkładu kultury europejskiej, zanikania rasy białej na Starym Kontynencie. Narodowe Odrodzenie Polski podkreśla i podnosi publicznie negatywne w skutkach rozprzestrzenianie się procesu wypierania pierwotnych mieszkańców Europy przez ludność obcą kulturowo i antagonistycznie ustosunkowaną do europejskich kodów i wzorców kulturowych. Trzecia Pozycja głosi konieczność zatrzymania kolonizacji Europy będącej następstwem dyfuzji kulturowej polegającej na trwającym dziesiątki lat przenikaniu obcych, egzotycznych kultur. Przedstawiciele tychże kultur masowo osiadłszy w Europie umocnili swoją niezależność, suwerenność korzystając wyłącznie z osiągnięć i dobrodziejstw państw opiekuńczych w zakresie wszechstronnej pomocy socjalno-bytowej. Napływowa ludność pozaeuropejska wykorzystała i wykorzystuje ogromny wachlarz sprzyjających jej uprawnień i praw, umacniających wyłącznie swobody obywatelskie w imię ochrony tzw. mniejszości.

Dyfuzja kulturowa wytworzyła na kontynencie europejskim niebezpieczne, zagrażające białej rasie wrogo rozwijające się sterowane spoza naszego regionu wspólnoty militarystyczno-antagonistyczne, otwarcie wydające wojnę osiągnięciom, dorobkowi i zdobyczom kulturalnym oraz społecznym białego człowieka i całej cywilizacji chrześcijańskiej, łacińskiej. Obecnie agresywne rozprzestrzenianie się na całym kontynencie tzw. „mieszanki kulturowej” można określić świadomym atakiem na najwyższe wartości naszej cywilizacji. Za zjawiskiem bomby demograficznej stoi proceder niebezpiecznych zachowań o charakterze terrorystycznym, w skali masowej uderzających bezpośrednio w życie, zdrowie i mienie ludności czystej etnicznie, w pierwotnych mieszkańców Europy. Narodowe Odrodzenie Polski proponuje zastosowanie zasady separatyzmu rasowego, jako konstruktywną dla rdzennych Europejczyków formę przeobrażeń modelu ludnościowego.

Narodowe Odrodzenie Polski doktrynalnie wyrażając poparcie dla działań antyglobalistycznych, antyimperialistycznych I popiera wszelką aktywność narodów w tych dążeniach w ramach głoszonego solidaryzmu społecznego.

Trzecia Pozycja w swych założeniach definiuje następujące, kluczowe doktrynalne pojęcia, konieczne dla zrozumienia istoty idei : 1. Naród. 2. Społeczeństwo. 3. Państwo

Według omawianej koncepcji narodem jest dobrowolna wspólnota jednostek o wysokim stopniu natężenia świadomości powiązanych więzią psychiczno-moralną o wspólnej tradycji, z tendencją do zachowania i kontynuowania własnej odrębności. Wyliczając przydane mu prawa wskazujemy na posiadanie własnego języka, kultury, sprawowanie pieczy nad wychowaniem narodu oraz prawo posiadania niezbywalnych uprawnień do terytorium narodowego.

Społeczeństwo stanowi byt ukonstytuowany i zbudowany z mniejszych wspólnot, powiązanych ze sobą strukturalnie i bytowo. Państwo to trwała struktura uformowana i ustanowiona przez naród posiadająca podstawowe zadanie, jakim jest strzec jego praw. Wyraźnie i w pełni zdecentralizowane w zakresie władzy i własności państwo zostaje zredukowane (wyłączając funkcję strażnika praw) do trzech funkcji: obrony zewnętrznej, wewnętrznej oraz do polityki zagranicznej. Terceryzm w ujęciu NOP zakłada obecność jednostki w życiu społecznym według porządku opartego o społeczną sprawiedliwość. Co przekładając na zagadnienie organizacji życia społecznego przejawia się w podporządkowaniu interesu jednostkowego zbiorowości jaką stanowi wspólnota. Jednostka realizuje swoje potrzeby w wspólnotach typu rodzina, społeczność lokalna, korporacja. Człowiek, służąc społeczności lokalnej wchodzi na najwyższy poziom swego zaangażowania, jakim jest akt poświęcenia i aktywnej odpowiedzialności wyrażony w uczestnictwie w życiu wspólnotowym. Realizacja potrzeb społecznych i życia zbiorowego uformowana jest zgodnie z zasadami prawa naturalnego, jako nadrzędnego nad prawem stanowionym i korelującego z nim. Pełna i harmonijna organizacja państwa oraz życie jednostki zmierza w kierunku pełnego podporządkowania Absolutowi, jakim jest Bóg. Ustrój społeczno-gospodarczy definiowany jest jako korporacjonistyczny, w którym ekonomia realizuje potrzeby indywidualne, szczególnie uwzględniając prymat potrzeb niematerialnych czyli wyższego rzędu. Ustrój korporacjonistyczny, w ujęciu Trzeciej Pozycji, zakłada powszechny dostęp narodu do własności oraz jej całkowitą ochronę. Idee NOP, jako nacjonalistyczne podejście do koncepcji organizacji i ukonstytuowania się państwa oraz narodu, zamykają się w czterech kluczowych dogmatycznych normach prawnych wynikających z faktu bycia członkiem danego narodu.

Antropologicznie ujmując trzeciopozycyjny nacjonalizm chrześcijański: mamy prawo życia, do wolności, założenia rodziny i własności. Wedle tych praw rozwija się i jest podporządkowana aktywność społeczna członków narodu.

Koncepcja Trzeciej Pozycji, jako doktryna programowa Narodowego Odrodzenia Polski, stanowi jedyną i logiczną drogę równomiernego rozwoju państwa a tym samym odrodzenia i wybudzenia ze swoistej śpiączki zdrowej tkanki narodu polskiego oraz reszty narodów europejskich.

Dodaj do:
  • Facebook
  • Wykop
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks
  • Tumblr

Podobne teksty

TagiTagi: , , , , , , , , , , , , , ,